Stadt der Kulturen 2009

Förderungspreise der Stadt Linz für integrative Kulturarbeit
Die Stadt Linz vergibt unter dem Motto „Stadt der Kulturen“ Förderpreise mit einer Gesamtsumme von insgesamt Euro 13.500,– für herausragende interkulturelle Projekte.

City of Cultures 2009
Awards of the City of Linz in support of integrative cultural work
Under the motto “City of Cultures” the city of Linz gives special awards with a total value of 13,500 Euros to support outstanding intercultural projects.

Grad kultura 2009
Nagrade grada Linza u svrhu podrške integracijskog kulturnog rada
Grad Linz dodjeljuje nagrade pod motom „Grad kultura“ sa ukupnim iznosom od 13.500 eura- usvrhu potpore intergracijskih projekata.

Kültürler sehri 2009
Linz sehrine ait kültürel uyum sağlama çalısmaları için destek
ödülleri Linz sehri „Stadt der Kulturen“ parolası altında toplam fiatı 13.500,- € olan mükemmel beynemilel projelere destek ödülleri vermekte.

www.stadtderkulturen.at

1. KINDS OF CONTENTS

1.1. GOALS
The theme “public space” is our primary focus this year. Under the title “public space” the city of Linz invites you to enhance the access to and encourage participation in public space by means of integrative and artistic projects and activities. We thereby hope to encourage everybody who lives in Linz, especially adolescents, to understand the importance of the development of an active, cosmopolitan society. This includes respecting cultural differences that are based on common values. The cultural diversity and the contribution of the different cultures to the heritage and the way of life of the people of Linz are to be emphasized.
Project submissions in three different categories are possible:

a) Main theme “public space”
Artistic and cultural projects and activities that primarily:
• Enable immigrants (the group we are primarily concerned with) to have access to and to participate in public space to the same extent as others.
• Motivate immigrants to design public space.
• Consider the needs of particular target groups while conveying the importance of public space.
• Utilize and design public space as places for experiencing and learning.
• Arouse interest in and curiosity about different cultures in the places we live and work in.

b) General category “socio-cultural integration of immigrants in Linz”. Artistic and cultural projects and activities that, among other things,:
• Promote the value of the cultures of the immigrants.
• Encourage the participation of immigrants in the culture of the city.
• View cultural diversity as an opportunity and a challenge.
• Reduce hostility to foreigners: antiracist educational work, confrontation with images of ourselves and foreigners.

c) Category “pedagogical facilities”
Artistic and cultural projects and activities in nursery schools, after school care centers, schools, etc., which, among other things,
• Convey knowledge and skills that confer intercultural competence.
• Promote knowledge of other cultures and languages that encourages mutual respect and understanding.
The project is to be developed in the course of the year 2009 and to be realized by the end of 2010 at the latest.

1.2. TARGET GROUPS
All initiatives, organizations, individuals and pedagogical institutions are invited to participate in this “competition of ideas” by submitting innovative project suggestions or concepts for events. A precondition for submissions is that Linz has to be the main place of residence or operation (e.g. the organization is located in Linz) and that the projects have to be conceived for Linz and its environs.

2. SELECTION PROCEDURE

2.1. JURY
The jury consists of independent experts as well as experienced members of the City Culture Advisory Board and the Integration Advisory Board. From May on the constitution of the jury will be published under http://www.linz.at/kultur/34339.asp. Which projects have received awards will be announced at the beginning of December 2009; after that, the award money will be made available by the city of Linz. The ceremonial presentation of the projects of the “city of cultures 2009” and the bestowal of the award money take place at the beginning of January.

2.2. EVALUATION CRITERIA
The winning projects are selected by the jury, which primarily considers the following criteria:
• In which manner does the chosen project promote the integration of the immigrants who live in Linz?
• What is the special “new” (innovative) approach of the project idea?
• Have the criteria for participation been fulfilled?
In each category one suggestion per applicant can be considered.

2.3. TOTAL VALUE OF THE PRIZE € 13,500.-
• Category “public space” € 4,500.-
• Category “socio-cultural integration” € 4,500.-
• Category “pedagogical institutions” € 4,500.-
In each category no more than two promoting awards will be bestowed.

3. SUBMISSIONS

3.1 DOCUMENTS REQUIRED FOR SUBMISSION
All of the submissions have to include the following information and documentation:
1) Application form that has been completely filled out.
2) Project description with details about the innovative approach (maximally five pages).
3) Detailed plan of the sequence of steps and how they are to be realized.
4) Details of previous cultural activities
5) If possible a precise financial plan.
6) A brief description of the project (maximally 1,000 keystrokes) and a summary of the description of the submitter (maximally 500 keystrokes).
The documents required for submission will not be returned. The Integration Office assumes no responsibility for any additional material that is included (videos, CDs, DVDs, publications, etc.). If
the applicant wants this material (CDs, DVDs, videos, photos, plans, etc.) to be made available to the members of the jury in original quality, eight copies have to be included.

3.2. DEADLINE FOR SUBMISSIONS
All submissions have to be sent to the following address by November 19th 2009 (date of the postal stamp) at the latest; the original application form must be used.

3.3. ADDRESS FOR SUBMISSIONS
Integrationsbüro der Stadt Linz (Integration Office of the city of Linz)
Code name “Stadt der Kulturen” (City of Cultures)
Hauptplatz 1
4020 Linz
Submissions can also be made electronically (by email) up until the deadline. They should be sent to the address integration@linz.at.
To the Integration Office, Municipal authorities of the City of Linz
Hauptplatz 1, 4040 Linz.
Tel.: 0732/7070/1150, Fax: 0732/7070/54-1150
Email: integration@linz.at
www.stadtderkulturen.at

1. SADRŽAJ PROJEKTA

1.1 ZADANI CILJEVI
Ove godine stavljamo naglasak na temu „Javni prostor“
Sa temom “Javni prostor“ grad Linz poziva na unapreñivanje pristupa i sudjelovanja u javnom prostoru kroz integracijske, umjetničke projekte i aktivnosti. Pri tome je cilj podstaknuti sve grañane Linza, osobito mlade, na razvoj jedne aktivne, bez predrasuda utemeljene zajednice. To uključuje poštovanje kulturnih razlika, koje se grade na zajedničkim vrijednostima. Isto tako bi trebala biti naglašena kulturna različitost i doprinos mnogih kultura narodnoj baštini i načinima života grada Linza. Dostave su moguće u tri različite tematske kategorije:

a) Glavna tema „ Javni prostor“
Umjetnički i kulturni projekti i aktivnosti, koji :
• Omogućavaju doseljenicima kao ciljnoj skupini jednak pristup i sudjelovanje na javnom prostoru
• Nude doprinose koji će motivirati doseljenike da sami učestvuju u razvijaju javnog prostora
• Obraćaju pažnju na potrebe ciljnih grupa prilikom posredovanja značenja pojma javnog prostora
• Koriste i oblikuju javni prostor kao mjesto za samopodučavanje
• Bude interes i znatiželju za razne kulture u našem životnom i radnom okruženju.

b) Opšta kategorija „Socijalno-kulturna integracija imigranata u Linzu“ Umjetničke i kulturne projekti koji izmeñu ostalog:
• Podstiču značaj kulture doseljenika u Linzu
• Podspješuju sudjelovanje imigranata u gradskoj kulturi
• Vide kulturne različitosti kao šansu i izazov
• Reduciraju neprijateljstvo prema strancima; antirasistički rad, bavljenje sa vlastitom i stranim ličnostima

c) Kategorija „Pedagoške ustanove“
Kulturni i umjetnički projekti i aktivnosti u obdaništima i školama, koji izmeñu ostalog:
• Posreduju znanje i vještinu interkulturne kompetencije
• Pospješuju upoznavanje drugih kultura i jezika, koji doprinose meñusobnom poštovanju i razumijevanju.
Projekt treba biti razvijen tokom 2009. i realizovan najkasnije do kraja 2010. godine.

1.2 CILJNE GRUPPE
Pozvani su svi inicijatori, društva, pojedinci i pedagoške institucije da učestvuju sa inovativnim idejama i konceptima na ovom takmičenju. Glavni uvjet za konkurs: mjesto prebivališta ili stvaralačkog djelovanja je grad Linz (npr. mjesto udruge je u Linzu). Realizacija dostavljenog projekta takoñe mora biti u Linzu ili okolici.

2. PROCEDURA IZBORA

2.1. ŽIRI
Žiri se sastoji od nezavisnih eksperta i zastupnika gradskog kulturnog vijeća (Stadtkulturbeirat). Sastav žirija je dostupan od mjeseca maja na stranici http://www.linz.at/kultur/34339.asp. Objava pobjednika uslijedit će početkom decembra 2009. godine. Prezentacija projekata i podjela nagrada održat ce se u svečanom okruženju početkom januar 2009 godine.

2.2. KRITERIJI VRIJEDOVANJA
Navedeni žiri odlučuje o izboru pobjednika i osobito će obratiti pažnju na sljedeće kriterije:
• Na koji način ce dotični projekt unaprijediti integraciju imigranata koji žive u Linzu
• Šta to “novo” (inovativno) nudi projekt?
• Da li su svi navedeni kriteriji ispunjeni

2.3. NOVČANA VRIJEDNOST NAGRADE Euro 13.500,-
• Kategorija „Javni prostor“ Euro 4.500,-
• Kategorija „Socijalno-kulturna integracija“ Euro 4,500,-
• Kategorija „Pedagoška utemeljenja“ Euro 4,500,-
U svakoj kategoriji se dodjeljuju maksimalno dvije nagrade.

3. PRIJAVE

3.1. POTREBNI DOKUMENTI
Sve dostave moraju sadržavati sljedeće informacije i dokumente:
1) Potpuno ispunjen obrazac za prijavu
2) Koncept projekta sa navodom inovativnog prijedloga (max. pet strana)
3) Detaljan plan razvoja projekta
4) Navod dosadašnjih kulturnih aktivnosti
5) Ukoliko je moguće navesti precizan plan finansiranja
6) Kratki opis projekta (max. 1000 znakova) i kratka verzija samoopisa (max. 500 znakova)
Podneseni dokumenti se ne vraćaju. Za ostale priložene dokumente (Video, Cd-ovi, Dvd-ovi, slike, itd.) integracijski biro ne preuzima odgovornost. Ukoliko kandidat želi da se dodatni materijal ( Cd-ovi, Dvd-ovi, planovi, slike) preda u originalu i u toku sjednice žirija razmotri , obavezno je dostaviti iste u osam primjeraka.

3.2. ROK KONKURSA
Sve dokumente dostaviti najkasnije do 19.novembra 2009 ( datum poštanskog pečata) zajedno sa prijavnim obrascem na sljedeću adresu:

3.3. ADRESA DOSTAVE
Integrationsbüro der Stadt Linz (Integracijski biro grada Linza)
Šifra „Stadt der Kulturen“
Hauptplatz 1
4020 Linz
Dostava elektronskom poštom (e-mail) je moguća do prijavnog roka na adresu: integration@linz.at

www.stadtderkulturen.at

1. KONU YÖNETMELĐĞĐ

1.1. AMAÇLAR
Destek ödüllün bu seneki ana konusunu „kamusal alan “. olusturmaktadır Linz sehri „kamusal alan“ baslığı altında uyum sağlama ve güzel sanatlar projeler ve faaliyetlerle kamusal alana katılmayı destek edilmesine davet eder. Aynı zamanda Linz´de yasayan insanlar özellikle gençler, faal ve kosmopolit bir toplumun olusturulması için hassasiyetlendirilmeleri gerekir. Bunun için, müsterek değer ve görüsler üzerinde kurulan kültürlerin çesitliliğine karsı saygı gerekir. Kültürlerin çesitliliği ve farklı kültürlerin Linz halkın yasam tarzına ve varisliğine olan katkısı da
vurgulanmalıdır. Proje basvurusunu üç ayrı konulu bölümde yapmak imkânı bulunmaktadır:

a) Konu ağırlığı „kamusal alan“
Özellikle
• Baska bir ülkeye göçmen hedef kitlenin kamusal alana esit haklarla katılma imkanını sağlayan
• Göçmenlerin kamusal alanı sahsen sekilestirmeleri için tesvik edici katkılar
• Kamusal alan anlamın izahında hedef kitlenin özel gereksemlerine önem veren
• Kamusal alanı kendine ait alan olarak – kullanmak – sekillendirmek için
• Farklı kültürler için yasam ve çalısma alanımızda ilgi ve merak uyandıran güzel sanatlar ve kültürel projeler ve faaliyetler

b) Genel bölüm „ Göçmenlerin Linz´de sosyal kültürel alanda uyum sağlamaları “ Ayrıca
• Göçmenler kültürünün kıymetini artıracak sekilde tesvik edici
• Göçmenlerin sehir kültürüne istiraklarını tesvik edici
• Kültür çesitliliğini sans olarak ve daha iyisini yapmayı gözleyen
• Yabancı düsmanlığını azaltan : antirasist bilinç çalısması, kendi ve yabancı görüsler üzerinde tartısan güzel sanatlar ve kültürel projeler ve faaliyetler

c) Bölüm „ Eğitken tesisler“
çocuk bahçelerinde, kreslerde, okullarda vs. ayrıca
• Beynemilel kültür üzerinde bilgi ve beceriklilik yetkiliğini öğretici
• Karsılıklı saygı duymayı ve anlayısa hizmet verici baska kültür ve dillere ait bigilere tesvik edici güzel sanatlar ve kültürel projeler ve faaliyetler Proje 2009 senesinde gelistirilmesi ve en geç 2010 senesinin sonunda gerçeklestirilmis olması
gerekiyor.

1.2. HEDEF KĐTLE
Tüm inisiyatifler, dernekler, sahızlar ve eğitken tesisler bu „fikir yarısmasına ” yeniliğe açık bir proje önerisi veya
müsamere taslağı ile katılmaları için davet edilir.
Basvuru için aranan önkosul , Linz sehri yasam ve çalısma alanı olarak seçilmis olması (veya derneğin genel merkezi Linz´de bulunması) ve basvuru projenin Linz ve çevresi için tasarlanmıs
olmasıdır

2. SEÇĐM ĐSLEMĐ
2.1. JÜRI
Jüri, bağımsız bir bilirkisi heyeti , sehir kültür danısma ve göç ve uyum sağlama danısma kurulusları temsilcilerden olusmaktadır.
Jüri temsilcilerini Mayıs ayından itibaren http://www.linz.at/kultur/34339.asp yolu ile öğrenilebilinir. Ödüllenen projeler 2009 senesinin Dezember ayın basında açıklanacak; buna müteakiben Linz sehri tarafından para ödülleri hazır bulundurulacaktır. „Kültürler sehri 2009“- projelerin takdimi ve ödüllerin dağıtımı Ocak ayın basında yapılacak bir törende olusturulacaktır.

2.2. DEĞERLENDĐRME VASIFLARI
Ödüllenecek projelerin seçimi bu jüri tarafından özellikle asağıda belirtilen vasıfların göz önünde tutulması ile olusturulacaktır:
• Basvurulan proje ile Linz´de yasamakta olan göçmenlerin uyum sağlamaları için ne sekilde tesvikte bulunmaktadır?
• Projenin yeni fikir ve görüs özelliği nedir?
• Katılma vasıfları yerine getirildimi?
Dilekçe sahibi basına yalnız bir öneri dikatte alınır.

2.3. ÖDÜLLERĐN YEKÜNÜ Euro 13.500,–
• „kamusal alan“ bölümü Euro 4.500,–
• „sosyal kültürel uyum sağlama“ bölümü Euro 4.500,–
• „eğitken tesisler“ bölümü Euro 4.500,–
Her bölüm için en çok iki destek ödülü verilecektir.

3. BASVURU

3.1. BASVURU BELGELERĐ
Tüm basvurulara asağıda belirtilen bilgilerin ve belgelerin dahil olması gerekir:
1) Eksiksiz doldurulmus olan basvuru dilekçesi
2) Yeniliğe açık atılımı içeriyen proje tarifnamesi (en çok 5 sayfa)
3) Proje gerçeklesmesine ait ayrıntılı yöntem planı
4) Simdiye kadar yapılan kültürel çalısmalara ait sunus
5) Mümkün ise, eksiksiz bir bütçe planı
6) Kısa proje tarifi (en çok 1000 harf) ve basvurana ait kısa anlatım
(en çok 500 harf)
Basvuru belgeleri geriye iade edilmeyecektir. Basvuruya ilâveten eklenen malzemeler (videolar, cd´ler, dvd´ler, yayınlar vs.) için uyum sağlama bürosu sorumluluk üstlenmez. Basvuru dilekçesine eklenen
malzemelerin (cd´lerin, dvd´lerin, videoların, resimlerin, planların vs.) orijinal olarak jüri toplantısından evvel jüri üyelerine iletilme arzusu bulunmakta ise, bunların sekizer nüsha olarak eklenmeleri gerekiyor.

3.2. BASVURU MÜHLETĐ
Tüm basvuruların en geç 19.11.2009 tarihine kadar (posta damgasının tarihi) basvuru dilekçe formülünü kullanarak asağıda belirtilen adrese verilmesi gerekiyor:

3.3. BASVURU YERĐ
Integrationsbüro der Stadt Linz
Kennwort „Stadt der Kulturen“
Hauptplatz 1
4020 Linz
Basvuru mühleti içerisinde elektronik yolu ile integration@linz.at adresine basvurma imkânı bulunmaktadır.

www.stadtderkulturen.at

Produkt zum Warenkorb hinzugefügt.
0 Artikel - 0,00